................................................................................................................................................................

Amoniak 4.5 Amoniak 5.0 Amoniak 6.0
Argon 4.8 Spektometrie Argon 5.3 Argon 5.6
Argon 6.0 Argon 7.0 Arsin 5.0
................................................................................................................................................................

Bortrichlorid 2.8 Bortrichlorid 4.0 Bortrichlorid 5.0
Bromwasserstoff 2.8 Bromwasserstoff 4.5 Bromwasserstoff 5.0
Butan 3.5 
................................................................................................................................................................

Chlor 4.0 Chlor 5.0 Chlorwasserstoff 4.5
Chlorwasserstoff 5.0 Chlorwasserstoff 5.5
................................................................................................................................................................

Dichlorsilan 2.0 Dichlorsilan 3.0 Difluormethan 3.0
Disilan 4.8 Distickstoffmonoxid 4.5 Distickstoffmonoxid 5.0
................................................................................................................................................................

Ethan 3.5 Ethen 3.5
................................................................................................................................................................

Fluormethan 2.5 
................................................................................................................................................................

Helium 5.3 Helium 5.6 Helium 6.0
Helium 7.0 Helium ECD Hexafluorethan 3.5
Hexafluorethan 5.0 
................................................................................................................................................................

Isobutan 3.5 
................................................................................................................................................................

Kohlendioxid 4.8 Kohlendioxid 5.3 Kohlendioxid SFC SFE
Kohlendioxid SFE hochrein Kohlenmonoxid 3.7 Kohlenmonoxid 4.7
Krypton 4.5 Krypton 5.0 Krypton 5.3 KW frei
................................................................................................................................................................

Methan 3.5 Methan 4.5 Methan 5.5
................................................................................................................................................................

Neon 5.0 Neon 5.3 Plasma
................................................................................................................................................................

Octafluorcyclobutan 4.0 Octafluorcyclobutan 4.8 Octafluortetrahydrofuran 2.5
................................................................................................................................................................

Phosphin 5.0 Propan 3.5
................................................................................................................................................................

Sauerstoff 5.0 Sauerstoff 5.6 Sauerstoff 6.0
Schwefelhexafluorid 4.5 Schwefelhexafluorid 4.8 Schwefelhexafluorid 5.0
Silan 4.0 Silan 5.0 Siliciumtetrafluorid 4.8
Stickstoff 5.3 Stickstoff 5.6 Stickstoff 6.0
Stickstoff 7.0 Stickstoff CO-frei Stickstoff ECD
Stickstofftrifluorid 4.0 Stickstofftrifluorid 4.5 Synthetische Luft KW-frei
................................................................................................................................................................

Tetrafluormethan 3.5 Tetrafluormethan 4.5 Tetrafluormethan 5.0
Trifluormethan 3.5 Trifluormethan 4.8 Trifluormethan 5.0
................................................................................................................................................................

Wasserstoff 5.3 Wasserstoff 5.6 Wasserstoff 6.0
Wasserstoff 7.0 Wasserstoff ECD
................................................................................................................................................................

Xenon 4.5 Xenon 5.0